Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro překládku a skladování

ČD-DUSS Terminál, a.s.

(stav k 1.1.2019)

1.       Výkony, platnost, doplňující podmínky

1.1     ČD-DUSS Terminál, a.s. poskytuje výkony při překládce a skladování v kombinované dopravě (KD) výhradně na základě těchto všeobecných obchodních podmínek (VOP). Tyto obchodní podmínky platí pro všechny obchodní vztahy, pokud nejsou obchodní podmínky jinak zvlášť smluvně dohodnuty. 

1.2     Nejpozději při předání úkonu zákazníkem a převzetím výkonu ze strany terminálu, platí tyto VOP za dohodnuté.

1.3     Mimoto platí:

  •   Pravidla ČD-DUSS Terminál, a.s., pro provoz překladiště Lovosice (Vnitřní provozní pravidla Terminálu Lovosice, Provozní řád Terminálu Lovosice, Bezpečnostní řád Terminálu Lovosice Příručky a pomůcky pro přepravu nebezpečného zboží v kombinované dopravě – vše k nahlédnutí v agentuře a na přístupných vývěskách odbavovací místnosti a na internetových stránkách ČD-DUSS Terminal Lovosice)

2.       Rozsah výkonů

2.1     ČD-DUSS Terminál, a.s. provozuje překladiště jako styčný bod pro železniční a silniční dopravce. ČD-DUSS Terminál, a.s. zaručuje všem železničním a silničním operátorům, kteří provozují KD,  nediskriminační přístup se srovnatelnou kvalitou a strukturou cen. 

2.2     Mimo překládku a deponování v rámci těchto VOP nabízí ČD-DUSS Terminál, a.s. doplňkové služby, pro které je nutno uzavřít zvláštní dohodu.

3.       Udělení a převzetí příkazu 

3.1     Základem pro výkony, které ČD-DUSS Terminál, a.s. poskytuje, je dohoda o výkonech  uzavřená se zákazníkem. 

3.2     Jednotlivý příkaz zákazníka pro překládku a deponování musí obsahovat všechny údaje potřebné pro řádné provedení příkazu a musí být udělen písemně. 

3.3     Provedení a závaznost příkazu uděleného prostřednictvím SW zákazníka je řešeno zvláštní smlouvou. 

3.4     Písemné potvrzení ze strany ČD-DUSS Terminál, a.s. se uskuteční jen tehdy, pokud je to se zákazníkem zvlášť dohodnuto.

4.       Stav přepravních jednotek, odpovědnost zákazníka

4.1     Intermodální přepravní jednotky (UTI) musí splňovat platné zákonné předpisy a technické podmínky a musí být vhodné pro dopravu v KD. Zákazník odpovídá za všechny škody, které vzniknou ČD-DUSS Terminál, a.s. a třetím z důvodu špatného stavu UTI nebo zásilky bez ohledu na jeho zavinění. 

4.2     Intermodální přepravní jednotky (UTI) ve smyslu těchto VOP jsou:

  •           kontejnery (podle norem ISO)
  •           výměnné nástavby
  •           manipulovatelné návěsy

4.3     Všechny přepravní jednotky pro nedoprovázenou kombinovanou dopravu ve smyslu těchto VOP musí být schváleny pro KD. 

4.4     Před udělením příkazu musí zákazník zohlednit, aby hmotnost a rozměry UTI odpovídaly příslušným technickým podmínkám překladiště. 

5.       Překládka

5.1     Překládka je započata v okamžiku, kdy je závěsné zařízení překládacího mechanismu spuštěno na UTI. 

5.2     Překládka je ukončena, jakmile je závěsné zařízení uvolněno z UTI a nadzdviženo.

5.3     Překládka se provádí v různých variantách :

5.3.1  při návozu po silnici ze silničního vozidla na železniční vůz, do deponie nebo na silniční vozidlo při náhradní silniční dopravě,

5.3.2 při návozu po železnici z železničního vozu na silniční vozidlo, do deponie nebo na jiný železniční vůz,

5.3.3 při odvozu po silnici z železničního vozu, z deponie na silniční vozidlo,

5.3.4 při odvozu po železnici ze silničního vozidla, z deponie nebo z jiného železničního vozu na železniční vůz.

6.       Skladování, deponie

6.1     ČD-DUSS Terminál, a.s. skladuje prázdné a ložené UTI z KD podle místní kapacity pokud skladování předchází železniční nebo náhradní silniční doprava nebo jí následuje. ČD-DUSS Terminál, a.s. nemá vzhledem k omezené kapacitě povinnost skladování a  deponování. 

6.2     Organizace odstavných ploch přísluší vedení překladiště. 

6.3     Skladování začíná po překládce na odstavnou plochu kontejnerového terminálu a končí nakládkou na silniční vozidlo nebo železniční vůz určené pro další dopravu. 

6.4     Společnost ČD-DUSS Terminál, a.s. je oprávněna skladovat UTI (popř. organizovat parkování manipulovatelných návěsů) pokud to vyžaduje provozní situace na ostatních odstavných plochách v areálu logistického centra Lovosice (areál ČD Cargo).

6.5     Skladování (event. parkování návěsů) je v závislosti na době trvání zpoplatněno podle ceníků ČD-DUSS Terminál,a.s. v platném znění.

7.       Odpovědnost za škodu vzniklou na převzaté zásilce

7.1     ČD-DUSS Terminál, a.s. ručí za překládku a skladování podle ustanovení platných zákonů České republiky, zvláště vymezením ust. § 2566, ObčZ, resp. ustanovením příslušných mezinárodních úmluv,  pokud nebylo dohodnuto jinak.

7.2     Na ručení za ztrátu nebo poškození se vztahuje ustanovení § 9a zákona o silniční dopravě č.111/1994 Sb., tj. náhrada škody je limitována max. 8,33 SDR za kilogram hrubé váhy zásilky. Nenahrazuje se ušlý zisk, nepřímá / následná škoda.

7.3     Další nároky na náhradu škody vůči ČD-DUSS Terminál, a.s., jejím zaměstnancům a dodavatelům jsou vyloučeny, ledaže by se jednalo o poškození prokazatelně úmyslné nebo vzniklé zvlášť hrubým zanedbáním.

7.4     Pokud se na vzniku škody podílel zákazník, jeho zaměstnanci, dodavatelé nebo jeho zákazníci, je míra odpovědnosti ČD-DUSS Terminál, a.s. a podíl ČD-DUSS Terminál, a.s. na náhradě škody závislý na míře jejího zavinění. 

8.       Vypořádání škod

V případě poškození a ztráty se postupuje dle platných zákonů ČR.

Za výdej se považuje při odvozu po silnici převzetí UTI silničním dopravcem, při odvozu po železnici převzetí železničním dopravcem. Zákazník musí umožnit operátorovi ČD-DUSS Terminál, a.s. kontrolu vzniklé škody.

9.       Zvláštní ustanovení pro nebezpečné zboží

9.1     UTI s nebezpečným zbožím (ložené i prázdné nevyčištěné UTI) nebude ČD-DUSS Terminál, a.s. bez zvláštního ujednání dlouhodobě skladovat.

9.2     Pro dočasný pobyt UTI s nebezpečným zbožím v překladišti platí navíc k právním předpisům ustanovení „Bezpečnostního řádu kontejnerového terminálu Lovosice“ a „Pomůcek pro přepravu nebezpečného zboží v kombinované dopravě“ jež bude na požádání terminálem zaslána.

9.3     Není-li dohodnuto předem jinak, UTI s nebezpečným zbožím smí být dodány do terminálu až v den podeje k další přepravě.

9.4     UTI s nebezpečným zbožím bez zvláštního ujednání musí být odvezeny zásadně v den příjezdu, nejpozději však v provozní době překladiště v následujícím pracovním dni. Jinak může ČD-DUSS Terminál, a.s. UTI s nebezpečným zbožím na náklady a odpovědnost zákazníka dopravit zpět, skladovat je u třetího, který pro to má vytvořeny potřebné podmínky nebo, pokud je to nutné zničit nebo zneškodnit, aniž by byl povinen náhradou. 

9.5     Pokud budou provozovateli ČD-DUSS Terminál, a.s. předány UTI s nebezpečným zbožím bez zvláštního upozornění a pokud to také není zřejmé z označení UTI, odpovídá zákazník na základě právních předpisů za veškeré následně vzniklé škody. 

10.     Platby

10.1   Základem pro stanovení úhrad je platný ceník překládky a deponování.

10.2   Úhrada se provádí na základě vystavených faktur v měně CZK nebo EUR s přirážkou zákonné daně (DPH) v platné výši. 

10.3   Platby se poukazují na určený účet na náklady objednavatele a jsou splatné dle dne splatnosti na doručené faktuře.

10.4   Odchylné postupy plateb mohou být dohodnuty v rámci zvláštní dohody.

10.5   Pokud není dohodou stanoveno jinak, uhradí zákazník při nedodržení termínu platby úroky z prodlení ve výši o 3 % vyšší než je základní sazba ČNB definovaná platným zákonem.  Dále se za každou písemnou upomínku účtuje paušální poplatek 5,00 EUR.

10.6   Vůči požadavkům ČD-DUSS Terminál, a.s. nelze uplatnit zápočet nebo zadržení platby, ledaže by byl protipožadavek stanoven právním řízením. 

11.     Příslušný soud

11.1   Všechny spory vzniklé ze smluvních vztahů řeší soud příslušný podle sídla ČD-DUSS Terminál, a.s., jedině, že by ČD-DUSS Terminál,a.s. zvolil příslušný soud podle sídla zákazníka.

11.2   Pro právní vztahy tuzemských smluvních stran platí právo České republiky.

12.     Důvěrnost

Informace o obchodní a provozní činnosti získané v souvislosti s prováděním smlouvy bezprostředně nebo zprostředkovaně druhé smluvní strany nesmí být bez jejího souhlasu sdělovány třetím stranám. Smluvní strany zavazují své zaměstnance mlčenlivostí. Zákonná povinnost poskytovat informace podle platných zákonů je tím nedotčena.

13.     Salvátorská doložka

Pokud se jednotlivá ustanovení těchto obchodních podmínek stanou neplatnými nebo neúčinnými, není tím dotčena platnost ostatních smluvních ustanovení. 

V Lovosicích dne 31.3.2019

Agentura terminálových operací

+420 972 432 514
+420 724 742 486
lovosice@cdduss.com

Logistika, sklady

+420 972 432 514
+420 724 644 188
info@cdduss.com

Silniční svozy a rozvozy

+420 724 644 195
info@cdduss.com